V rámci terajšieho trendu zabezpečovať si potrebné služby formou outsourcingu (dodávateľsky) naša spoločnosť PROFIS spol.s r.o. zabezpečí vo vašich objektoch plne profesionálne a komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany proti požiarom (OPP), civilnej ochrany (CO) a pracovno zdravotnej služby (PZS). Ekonomickú výhodnosť, flexibilnosť a ucelenosť služieb poskytovaných touto formou si v súčasnosti uvedomujú nielen veľké ale i stredné a malé firmy a preto sa k tejto forme prikláňa stále viac spoločností. Zabezpečovanie služieb formou zmluvného outsourcingu prináša našim zákazníkom úsporu času, znižuje náklady, zabezpečí dostupnosť aktuálnych informácií z uvedených oblastí. Našim cieľom je prispieť k tomu, aby sa náš zákazník mohol plne venovať svojej hlavnej činnosti (core business) a bol odľahčený od starostí z oblasti zabezpečenia BOZP, OPP , CO a PZS.
Naša spoločnosť sa vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti, ako etablovaný partner na trhu v spomínaných oblastiach poskytuje služby v rámci Slovenskej republiky celoplošne, podnikom a spoločnostiam bez rozdielu veľkosti a druhu zamerania činnosti objednávateľa. 

Tieto činnosti vykonávame prostredníctvom odborne spôsobilých technikov s dlhoročnými skúsenosťami,
ktorí Vás navštívia a zistia aktuálny stav a charakter Vašich prevádzok. Na základe zistení Vám naša spoločnosť zabezpečí prostredníctvom nášho týmu odborných pracovníkov činnosti a úkony, ktoré je potrebné vykonať a zabezpečí vo vašej organizácii.
Ponúkané služby sa skladajú z nasledovných činností:
- Kontroly, servis a opravy požiarnotechnických zariadení ,
- Bezpečnostnotechnické služby,
- Služby technika požiarnej ochrany,
- Odborné školenia,
- Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení
- Poradenskú činnosť,
- 24 hodinový servis pre prípad havárie a úrazu,

Činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby sú:
- Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy a udržiavanie aktuálnosti tejto
  dokumentácie.
- Vykonávanie pravidelných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých
  pracoviskách.
- Vykonávanie potrebného oboznámenia zamestnancov zmysle platnej legislatívy a v predpísaných termínoch.
- Vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa z oblasti BOZP.
- Zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, zabezpečenie spolupráce pri spracovaní záznamu o   
  registrovanom pracovnom úraze a oznámenie vzniku pracovných úrazov príslušným orgánom.

-
Vypracovanie správ o plnení úloh a povinností na úseku BOZP a správ z vykonaných previerok, ktoré sa  
  pravidelne predkladajú zákazníkovi.
- Zastupovanie voči orgánom štátneho dozoru a spolupráca s kontrolnými a nadriadenými orgánmi.
- Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas
  vykonávania pravidelných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Hodnotenie a posudzovanie rizík u jednotlivých profesií v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z.,
- Navrhovanie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) na základe zistených rizík.
- Vypracovanie bezpečných pracovných postupov a iných prevádzkovo - bezpečnostných predpisov pre konkrétne   
  podmienky zákazníka.

Činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany sú:
- Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
- Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

-
Sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, informovanie o ich zmenách a o ich vplyve na   
  plnenie si povinností ako právnickej osoby a na potrebu aktualizácie predpísanej dokumentácie.

- Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
- Vypracovanie, aktualizácia, kontrola a vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi.
- Vykonávanie vstupného a periodického školenia zamestnancov a osôb, ktoré sa s Vaším vedomím zdržujú vo 
  Vašich objektoch o ochrane pred požiarmi a odborné prípravy protipožiarnych hliadok.

-
Zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru v prípade vykonávania protipožiarnych kontrol.
- Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas 
  preventívnych protipožiarnych prehliadok a cvičných požiarnych poplachov.
- Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.
Zároveň ponúkame využitie služieb špecialistov požiarnej ochrany v rámci projektovania požiarnej bezpečnosti stavieb a technológií. Poradenstvo pri realizácii a návrhu stavieb, poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení, realizácii EPS a pod.

Rozsah činností v oblasti civilnej ochrany:
- Vyžiadanie Výpisov z analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území okresov pre potrebu jednotlivých
  Vašich objektov.
- Analýza výpisov z havarijných plánu iných objektov, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť Vašich zamestnancov
  a obyvateľstvo.
- Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany.
- Vzdelávanie a príprava zamestnancov na CO.
- Spolupráca s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.
- Zastupuje Vás pri všetkých previerkach zo strany úradov a obcí,
- Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany
Komplexná správa v oblasti BOZP, PO, CO a PZS
© 1991-2012 Profis, s.r.o.
Komplexná správa v oblasti BOZP,PO,CO  •  Dodávka a servis VTZ a PTZ  •  Plnenie CO2  •  Vzdelávanie-eLearning •  Profil •  Kariera  •  Kontakt
...pre Váš bezpečnejší svet